ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (รุ่นที่ 1/61)

เนื้อหาการฝึกอบรม (1 วัน)

- ข้อกำหนดเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการเก็บข้อมูล และขั้นตอนการขอรับรอง

- การประเมินตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น (Basic Crlterla)

- การประเมินตามหลักเกณฑ์ Eco Factory Crlterla

- การประเมินตามหลักเกณฑ์ Improvement Crlterla

 

อัตราค่าลงทะเบียน

-  บุคคลทั่วไป 2,000 บาท/ท่าน (ค่าลงทะเบียน 1,869.16 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 130.84 บาท)

-  สมาชิก ส.อ.ท. 1,500 บาท/ท่าน (ค่าลงทะเบียน 1,401.87 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 98.13 บาท)


วิธีการชำระเงิน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 7 วัน)

-  เงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4  

   หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

-  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เลขที่ 009-1-70874-5

   ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

หมายเหตุ:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                  พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

                  จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%


วิธีการสำรองที่นั่ง

-  กรอกใบสมัครและส่งมาทาง โทรสาร 0-2345-1266-7 หรือ e-mail: channats@off.fti.or.th

-  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (คลิกใบสมัคร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณชาญณัฏฐ์  สนั่นเรืองศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2345-1261 โทรสาร 0-2345-1266-7

E-mail: channats@off.fti.or.th

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
  • แผนที่โรงแรม
  • กำหนดการ

Back to top