บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 2/61)

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย  การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  พ.ศ.  2551 นั้น ส่งผลให้สถานประกอบการจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม   และ พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ สถาบันฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายของกรม โรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนื้อหาการฝึกอบรม (1 วัน)

-  กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

-  สถานที่เก็บรักษา

-  การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา

-  มาตรการป้องกัน

-  ข้อกำหนดพิเศษ

-  การเก็บรักษานอกอาคาร

-  ติวเข้มแนวทางออกข้อสอบ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

-  สมาชิก ส.อ.ท. 2,500 บาท/ท่าน  (ค่าลงทะเบียน 2,336.49 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 163.51 บาท)

-  บุคคลทั่วไป  3,000 บาท/ท่าน (ค่าลงทะเบียน 2,803.74 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 196,26 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 7 วัน)

-  เงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4

   หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

-  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เลขที่ 009-1-70874-5 

   ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

หมายเหตุ:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                   พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะเป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39ท แห่งประมวลรัษฎากร

                   จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหัก เสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

วิธีการสำรองที่นั่ง

-  กรอกใบสมัครและส่งมาทาง โทรสาร 0-2345-1266-7 หรือ e-mail: channats@off.fti.or.th

-  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (คลิกใบสมัคร)

 

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณชาญณัฏฐ์  สนั่นเรืองศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2345-1261 โทรสาร 0-2345-1266-7

E-mail: iei@off.fti.or.th, channats@off.fti.or.th

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครอบรม

Back to top