เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในงานสัมมนาประจำปี วันที่ 27-28 กันยายน 2561

                   สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยเปิดรับบทความวิจัยจำนวน 9 สาขาวิชา (ดังรายละเอียด) ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเรื่องเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
  • แจ้งผลการประเมินบทความเรื่องเต็ม ภายในวันที่ 11 กันยายน 2561
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561

*** Full Paper Template 2018 *** (Download Word) (Download PDF)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อรายละเอียดการส่งบทความ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดร.สุรชัย กาญจนาคม โทรศัพท์ 06-4649-6171, ดร.เทอดพงษ์ แดงสี โทรศัพท์ 08-1496-5464
E-mail : [email protected]
Website : www.sime.eng.rmutp.ac.th

ติดต่อรายละเอียดการลงทะเบียนและชำระเงิน
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณนิตยา จิตรดำรง โทรศัพท์ 02-345-1263
E-mail : [email protected]

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • Full_Paper_Template_SIME_2018 (PDF.)
  • Full_Paper_Template_SIME_2018 (Word)

Back to top